Затвори

     Дата
09/17/2018
     Категория
Публикации за АССГ
     Заглавие:
     Правен свят: ИВСС предлага
     Председателят на АССГ и още осем магистрати трябва да бъдат поощрени
     Съдържание:

     ИВСС предлага

     Председателят на АССГ и още осем магистрати трябва да бъдат поощрени

     Независимо от натовареността и ангажираността му като председател на Административен съд – София-град, работата на съдия Радостин Радков се откроява с отлични резултати, смятат съдебните инспектори

     17 септември 2018, 16:37

     Административният ръководител на АССГ Радостин Радков

     Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) предлага председателят на Административен съд – София-град (АССГ) Радостин Радков, седем съдии от същия орган на съдебната власт и районният прокурор на Харманли Маргарит Стоилов да бъдат поощрени с отличие – "личен почетен знак втора степен - сребърен", както и с парична награда в размер на основното им месечно възнаграждение, съобщиха от Инспектората.

     Предложението за поощрение е заради високия професионализъм, образцовото изпълнение на служебните задължения и високите нравствени качества на магистратите, които Инспекторатът към ВСС установи при извършените комплексни планови проверки в двата съдебни органа, уточняват от ИВСС.

     Комплексна планова проверка в АССГ, извършена от главния инспектор Теодора Точкова, която е обхванала делата от 1 януари 2015 г. до 31 декември 2016 г., е констатирала бързо и качествено правораздаване в най-големия и най-натоварен административен съд в страната, което е резултат от професионализма и положените усилия от всички съдии, уточняват от Инспектората.

     Според предложението за поощряване, с особено добри резултати, както по отношение на срочността на разглеждане и приключване на делата, така и по отношение на качеството на постановените от тях актове, се отличават съдиите Луиза Христова, Владимир Николов, Славина Владова, Весела Цанкова, Юлия Тодорова, Мария Николова и Елица Райковска. По тази причина ИВСС препоръчва на председателя на АССГ да внесе предложение до Съдийската колегия на ВСС за поощрение на седемте съдии с отличие – "личен почетен знак втора степен - сребърен", както и с парична награда в размер на основното им месечно възнаграждение.

     Проверката установи още, че добрите показатели за дейността на АССГ се дължат и на създадената много добра организация и осъществявания постоянен контрол от председателя на съда Радостин Радков. Независимо от натовареността и ангажираността му като административен ръководител, работата на съдия Радостин Радков се откроява с отлични резултати - висок процент свършени дела за всяка от проверяваните години, който е значително по-висок от средния процент свършени дела от съда. Затова Инспекторатът към ВСС реши да предложи на председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков да внесе предложение до Съдийската колегия на ВСС за поощрение на председателя на АССГ Радостин Радков с отличие – "личен почетен знак втора степен - сребърен", и с парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение, уточняват от ИВСС.

     Друга комплексна планова проверка на дейността на Районна прокуратура – Харманли за периода 1 януари 2016 г. - 31 декември 2017 г., извършена от инспектор Любка Кабзималска е констатирала, че независимо от кадровия проблем, свързан с текучеството на магистратите и високата им натовареност, в този орган на съдебната власт е създадена много добра организация на административната дейност в проверявания период.

     Районният прокурор на Районна прокуратура - Харманли Маргарит Стоилов участва активно в същинската прокурорска работа, като успоредно с това се справя безупречно и със задълженията си като административен ръководител. Затова Инспекторатът към ВСС реши да предложи на окръжния прокурор на Окръжна прокуратура – Хасково Иван Стоянов да внесе предложение до Прокурорската колегия на ВСС за поощрение на районния прокурор на Районна прокуратура – Харманли Маргарит Стоилов с отличие – "личен почетен знак втора степен - сребърен", и с парична награда в размер на основното му месечно възнаграждение, мотивират предложението си от Инспектората.

     Връзка към съдебен акт: