Затвори

     Дата
10/27/2014
     Категория
Други публикации
     Заглавие:
     Правен свят: ВАС умува коя оценка от атестация натежава в конкурсите за повишаване
     Съдържание:

     По жалба на съдия Тони Гетов

     ВАС умува коя оценка от атестация натежава в конкурсите за повишаване

     27 октомври 2014, 12:32

     Коя оценка от коя атестация трябва да се приема в конкурсите за повишаване – от периодичното атестиране или от атестирането за придобиване на статут за несменяемост? Това въпрос поставя тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) във връзка с жалба на съдия Тони Гетов.

     Съдия Гетов участва в конкурса за повишаване от съдия в Районен съд-Ботевград в съдия в Софийския градски съд. Той обаче бе класиран на по-задна позиция, като една от причините е периодичната му атестация от октомври 2010 г., когато е получил оценка "добра".

     На заседанието на Висшия съдебен съвет на 24 юли т.г. съдия Тони Гетов не бе повишен поради запълване на свободните места в СГС с негови колеги, които са били по-високо оценени. Заради това съдия Гетов депозира жалба във ВАС с един единствен аргумент – при формирането на крайната му оценка в конкурса, ВСС е взел предвид оценката му атестацията от 2010 г., въпреки че през април 2012 г. той отново е бил атестиран и вече е получил оценка "много добра".

     При обсъждане на допустимостта на жалбата му тричленен състав на ВАС – Александър Еленков (председател и докладчик), Георги Георгиев и Николай Гунчев поставят важен въпрос, по който ВСС не се е произнесъл.

     Оказва се, че през 2010 г. съдия Гетов е бил периодично атестиран, а през 2012 г. му е направена атестация за придобиване на статут на несменяемост.

     "И двете решения на Висшия съдебен съвет са основани все на чл. 207, ал. 1 ЗСВ, а е очевидно, че са различни по характер и правни последици. Това е така, защото с § 80 на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 1 от 04.01.2011 г.) чл. 207, ал. 1 ЗСВ е изменен и вече има следната редакция: "Съдия, прокурор или следовател става несменяем след навършване на петгодишен стаж на съответната длъжност и при получена положителна комплексна оценка от атестирането". А с § 81 е изменен чл. 209 ЗСВ и първото изречение на неговата ал. 1 вече гласи така: "Атестиране на съдия, прокурор или следовател за придобиване на несменяемост се извършва от Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи, която изготвя комплексна оценка в едномесечен срок от постъпване на предложение по чл. 203, ал. 1" (предложение на заинтересования съдия, прокурор или следовател или на административния ръководител на съответния орган на съдебната власт)", изтъква тричленният състав на ВАС.

     Върховните съдии добавят, че са променени още два текста от закона – чл. 196 и чл. 197 от ЗСВ, в които са уредени видовете атестиране.

     Това за придобиване на статут на несменяемост има за цел извършване на обективна оценка на професионалната квалификация и деловите качества, проявени след навършване на петгодишен стаж на длъжност съдия, прокурор или следовател, поради което при атестиране за несменяемост се вземат предвид и резултатите от периодичното атестиране на съдия, прокурор и следовател, припомня ВАС.

     Що се отнася до периодичното атестиране, то то се прави на всеки четири години от последното до навършване на 61 години на магистрата и това атестиране представлява оценка на професионалната квалификация и деловите качества на съдия, прокурор или следовател за последните четири години.

     В чл. 192, ал. 1 от ЗСВ се казва, че при определяне на резултата на всеки кандидат се вземат предвид оценката от събеседването и резултатите от проведените до момента периодични атестирания, въз основа на които се прави обща оценка за притежаваните от кандидата професионални качества. Но, както вече стана ясно, при формирането на оценката за придобиване на статут на несменяемост се взима предвид и периодичната атестация. Затова, според ВАС, въпросът е съществен и на него трябва да се отговори.

     Върховните магистрати изтъкват, че ВСС не е дал становище по въпроса, нито е представил заверени преписи от решенията за периодичното атестиране на съдия Гетов и атестирането му за придобиване на статут на несменяемост.

     ВАС добавя още, че с оглед предмета на оспорване трябва да бъдат конституирани като страни по делото и онези магистрати, които са били повишени в длъжност, а това са Руси Алексиев (който се яви на конкурс, издържа го и бе назначен за СГС), Антон Урумов, Петър Гунчев, Снежина Георгиева, Величка Маринкова, Даниела Райчинова, Николай Николов и Веселина Ставрева.

     Делото е насрочено за 21 ноември.

     Връзка към съдебен акт: